DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

BIRDWATCHING dla II/III roku Biologii i Ochrony Środowiska

Zajęcia będą się odbywały w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Koordynacja i prowadzenie zajęć: dr Michał Budka

Celem modułu jest zapoznanie studentów z bogactwem gatunkowym krajowej awifauny, aspektami biologii i ekologii wybranych gatunków oraz metodyką prowadzenie badań ornitologicznych. W szczególności moduł ma za zadanie: nauczyć studentów samodzielnego rozpoznawania około 100 najpospolitszych gatunków ptaków, poznać aspekty biologii i ekologii wybranych gatunków ptaków, przygotować do samodzielnego planowania i prowadzenia badań terenowych, pokazać kierunki zmian liczebności krajowej awifauny, ich przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym trendom.

Konwersatoria będą się odbywały we środy, w godzinach 17:45-19:45 w Małej Auli, w dniach od 16. 03. 2016 r. do dnia 04. 05. 2016 r. (8 spotkań x 2.5 godziny).Terminy zajęć terenowych zostaną uzgodnione na pierwszych ćwiczeniach (25 godzin).

Wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia: - obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach terenowych

- zaplanowanie, wykonanie oraz zaprezentowanie (prezentacja około 15 minut) wyników inwentaryzacji wybranego gatunku/gatunków ptaków

- zaliczenie części dotyczącej praktycznego rozpoznawania ptaków w terenie

- zaliczenie pisemnego testu półotwartego dotyczącego rozpoznawania, biologii i ekologii wybranych gatunków ptaków.

Warunkiem zaliczenia każdej z części jest uzyskanie co najmniej 51% przewidzianej liczby punktów.


Materiały do zajęć:
link