DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich

Jako tematy prac licencjackich proponujemy prace (1) o charakterze przeglądowym (eseje), które pozwolą zapoznać się z literaturą dotyczącą tematyki, jaka następnie będzie już realizowana w formie pracy badawczej na studiach magisterskich, (2) prace badawcze w oparciu o zgromadzony wcześniej materiał akustyczny. Można oczywiście zrobić wyjątek, ale wszystko zależy od ograniczeń czasowych oraz możliwości i wiedzy licencjusza.

Tematy prac magisterskich mają już stricte badawczy charakter. Poniżej znajdziecie opisy tematów, które są przez nas proponowane w roku akademickim 2016/17. Jesteśmy też otwarci na tematy proponowane przez studentów, jeśli mieszczą się w zakresie tematyki badawczej zakładu, mają charakter naukowy bądź stosowany (np. w ochronie środowiska) i są realne do wykonania.

OPIEKUN dr hab. Paweł Ręk

Temat 1: Czy percepcja koordynacji dźwięku i obrazu w czasie jest efektem iluzji multisensorycznej ?

Temat 2: Model robotyczny składanych skrzydeł ptaka o zdanie kontrolowanej ruchomości

Temat 3: Szum akustyczny siedliska jako model do przewidywania parametrów sygnałów akustycznych

Temat 4: Kooperacja naukowa w erze bibliometrii - produktywny mutualizm czy pasożytnictwo na systemie ?


Przedstawione tematy należy traktować jako ogólne zagadnienia.Ostateczny zakres i tytuł pracy będa zależały od poziomu zaawansowania badań (licencja, magisterium…. doktorat) i zostaną ustalone podczas dyskusji studenta z promotorem nad projektem.


OPIEKUN dr Michał Budka

Patrz
plakat


OPIEKUN prof. dr hab. Tomasz S. Osiejuk

Temat 0: (najświeższy) Ewolucja sygnalizacji tożsamości w sygnałach dźwiękowych ptaków (badania finansowane w ramach projektu międzynarodowego w kooperacji z badaczami z Czech i USA)

Temat 1: Wpływ hałasu cykad na strategie śpiewu ptaków

Temat 2: Chór poranny ptaków - badania porównawcze na przykładzie gatunków z lasów górskich Kamerunu

Temat 3: Zastosowanie pomiaru entropii sygnałów akustycznych do badania różnorodności gatunkowej ptaków

Temat 4: Monitoring aktywności łowieckiej jerzyków Apus apus z wykorzystaniem technik akustycznych i wideo

Temat 5: Cechy indywidualne w śpiewie wybranych gatunków ptaków komunikujących się na duże dystanse

Więcej szczegółów:

Temat 1
Opis:
Cykady są źródłem bardzo intensywnego hałasu w wielu rejonach tropikalnych i subtropikalnych świata. Inne gatunki zwierząt, które komunikują się w tych samych środowiskach powinny uwzględniać fakt, że są zagłuszane przez te owady. W pracy licencjackiej należałoby dokonać przeglądu literatury na ten temat, opisać sformułowane dotychczas hipotezy i przedyskutować wyniki badań.
Podczas pracy magisterskiej wykonane zostałyby pomiary intensywności sygnałów cykad oraz śpiewu wybranych gatunków ptaków. Nagrania do pracy są już zebrane i pochodzą z górskich lasów deszczowych Kamerunu. Niemniej istnieje możliwość zaplanowania i wykonania eksperymentów terenowych jako rozszerzenia korelacyjnej części badań. Wszystko zależy od inwencji i siły przebicia studenta. Do Kamerunu jeździmy każdej jesieni od 2007 r.


Wymagania:
Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego. Szybkie uczenie się nowych programów komputerowych (trzeba będzie opanować programy do analizy dźwięków oraz programy statystyczne). Zainteresowanie tematem, pasja do pracy naukowej i rzetelność przy opracowywaniu wyników.


Temat 2
Opis: W zasadzie bez względu na strefę klimatyczną, ptaki w okresie rozrodu rozpoczynają swoją aktywność głosową przed świtem, i jest ona wtedy zwykle najbardziej intensywna. Jest szereg hipotez, które próbują wyjaśnić to zjawisko, ale nie są to hipotez, które sugerują występowanie mechanizmów wzajemnie się wykluczających i jest wciąż stosunkowo niewiele badań, które wprost testują przewidywania takich hipotez.
Dysponujemy nagraniami ponad 200 poranków (4h od 1h przed świtem) z górskich lasów Kamerunu, od wysokości 1600 do blisko 3000 m n.p.m. Na nagraniach tych śpiewa około 100 gatunków, które dają możliwość przetestowania pewnych przewidywań hipotez na temat chóru o poranku.
Rolą studenta byłoby przeanalizowanie nagrań pod kątem wykrywania wybranego zestawu gatunków a następnie sprawdzenie jak cechy tych gatunków korelują z czasem w jakim przystępuje on do komunikacji dźwiękowej. W szczególności interesuje nas to, jak masa ciała, dieta, pozycja w systematyce, warunkuje czas w jakim dany gatunek przystępuje do śpiewu.


Wymagania:
Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego. Szybkie uczenie się nowych programów komputerowych (trzeba będzie opanować programy do analizy dźwięków oraz programy statystyczne). Zainteresowanie tematem, pasja do pracy naukowej i rzetelność przy opracowywaniu wyników. Ważny jest dobry słuch i umiejętność uczenia się rozpoznawania gatunków na podstawie nagrań, bez znajomości gatunków w terenie.


Temat 3
Opis:
Monitoring bioróżnorodności jest zwykle bardzo czasochłonny, często też drogi i wymagający pracy wielu ludzi. Stąd też wciąż poszukuje się metod prostych a jednocześnie na tyle dokładnych by miały praktyczne zastosowanie i mogły być używane w sposób w pełni zautomatyzowany. Obecnie coraz bardziej rozwijają się metody zautomatyzowanego nagrywania sygnałów dźwiękowych, które wydawane są przez wiele grup zwierząt. W niniejszym projekcie chcemy przetestować związki między stosunkowo prostą do obliczenia miarą ilości informacji zawartej w sygnale (entropia - wg teorii informacji) a liczbą gatunków, które w danym czasie się odzywają. Praca będzie polegać na zaplanowaniu eksperymentu polegającego na pobraniu odpowiednich próbek (np. różnej długości, o różnej charakterystyce tła, obecność cykad, wiatr, deszcz itp) z już zebranego materiału nagraniowego, a następnie rozpoznanie liczby odzywających się gatunków w tych próbkach. Wstępne pomiary dają bardzo obiecujące wyniki.

Wymagania:
Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego. Szybkie uczenie się nowych programów komputerowych (trzeba będzie opanować programy do analizy dźwięków oraz programy statystyczne). Zainteresowanie tematem, pasja do pracy naukowej i rzetelność przy opracowywaniu wyników. Ważny jest dobry słuch i umiejętność uczenia się rozpoznawania gatunków na podstawie nagrań, bez znajomości gatunków w terenie.

Temat 4
Opis:
Jerzyk (Apus apus) to gatunek ptaka o ekstremalnych przystosowaniach, spędzający prawie całe swoje życie w locie. Jest on niezwykle ważny dla człowieka ponieważ odżywia się owadami, które często nie za bardzo lubimy a poza tym znacząco zmienił swoje pierwotne zachowania i skolonizował miasta. Dzisiaj jego życie w warunkach miejskich jest często zagrożone w wyniki działalności człowieka, która uniemożliwia gnieżdżenie się w budynkach. Monitoring liczebności tego gatunku, zwłaszcza w dużej skali przestrzennej i przy nakładzie niewielkich środków byłby na pewno niezwykle pomocnym narzędziem w ochronie tego gatunku. Celem pracy magisterskiej byłoby wypracowanie standardów pozwalających na akustyczny monitoring liczebności i aktywności jerzyków. W pracy użyte byłyby automatyczne rekordery oraz kamery wideo, w celu skalibrowania oceny liczebności ptaków.

Wymagania:
Kluczowa dla wykonania projektu jest sprawna logistyka i możliwość dotarcia do odpowiedniej grupy osób, które mieszkają w różnych punktach Poznania. Chodzi o to, by w różnych miejscach zainstalować automatyczne rekordery i sukcesywnie zbierać z nich dane do analizy. Co pewien czas w tych miejscach trzeba będzie również wykonywać równoczesne nagrania wideo. Sama analiza materiału akustycznego nie powinna sprawiać kłopotu komuś kto potrafi sprawnie obsługiwać podstawowe programy komputerowe (MS Office itp.). Projekt o potencjalnie bardzo dużym walorze ochroniarskim i możliwy do rozszerzenia w następnym etapie do skali kraju bądź całej Europy.

Temat 5
Opis:
U wielu gatunków ptaków wykazano eksperymentalnie, że potrafią się one rozpoznawać indywidualnie po śpiewie, bądź też przynajmniej są w stanie odróżnić po tej cesze sąsiadów od obcych. Ma to ogromne znaczenie w obronie terytorium, ponieważ znacznie obniża koszty tej obrony. Terytorialne samce są w stanie rozpoznać na podstawie sygnałów, kiedy fizyczna interwencja w obronie terytorium jest rzeczywiście niezbędna a kiedy nie. W niniejszym projekcie należałoby wybrać pewną grupę gatunków, których donośność sygnału sugeruje jego daleki zasięg, a następnie sprawdzić zróżnicowanie wewnątrz i międzyosobnicze wybranych cech śpiewu. Badania prowadzone by były na bazie nagrań ptaków z górskich lasów Kamerunu. Potencjalnie dalszy ciąg tych badań to testy eksperymentalne polegające na sprawdzeniu eksperymentalnym, czy badane gatunki potrafią się rozpoznawać indywidualnie na podstawie wykazanych cech niezmiennych indywidualnie i zmiennych między-osobniczo.

Wymagania:
Co najmniej bierna znajomość języka angielskiego. Szybkie uczenie się nowych programów komputerowych (trzeba będzie opanować programy do analizy dźwięków oraz programy statystyczne). Zainteresowanie tematem, pasja do pracy naukowej i rzetelność przy opracowywaniu wyników.